Lääkehoidon arviointipalvelut


Verenpaineen mittaus

Mittaamme apteekkikäyntisi yhteydessä pyynnöstä verenpaineesi. Voit myös varata etukäteen henkilökunnalta ajan verenpaineen mittaukseen. Saavu noin 15 minuuttia ennen sovittu mittausaikaa, sillä sinun on hyvä istua ja rauhoittua ennen verenpaineen mittausta. Vältä vähintään puoli tuntia ennen mittausta fyysistä ponnistelua, tupakointia, ateriointia sekä teen, kahvin ja kolajuomien juomista.


Lääkityksen tarkistus- ja moniammatillisesti toteutettavat lääkehoidon arviointipalvelut

Tarjoamme eriasteisia lääkityksen tarkistus- ja moniammatillisesti toteutettavia lääkehoidon arviointipalveluja. Ne pohjautuvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean koordinoiman moniammatillisen verkoston laatimaan kansalliseen selvitykseen ja suosituksiin (linkki Fimean sivuille).


Lääkityksen tarkistus

Lääkityksen tarkistuksessa farmasian ammattilainen tarkistaa ajantasaisen lääkityslistan perusteella, että lääkkeiden annostuksesi ja antoajankohdat vastaavat hyväksyttyä hoitokäytäntöä. Lääkityksestäsi kartoitetaan samalla mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lääkityksen tarkistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että lääkityslistalla olevat lääkkeet ja annostukset vastaavat todellisuudessa käyttämääsi lääkitystä. Lääkityksen tarkistuksessa huomioidaan:

  • suositusten vastaiset lääkkeet mukaan lukien oireenmukaisten lääkkeiden säännöllinen käyttö
  • ikä ja muut sairaudet sekä kapean terapeuttisen alueen lääkkeet
  • kliinisesti merkittävät yhteensopimattomuudet ja käytössäsi olevan lääkityksen haittavaikutusriskit
  • lääkkeiden annosteluajankohtien ja lääkemuotojen tarkoituksenmukaisuus ruokailuihin ja muihin päivän toimintoihin nähden.

Farmasian ammattilaisen tekemä lääkityksen tarkistus tuottaa lääkityslistan perusteella tiedon mahdollisista lääkehoidon ongelmista. Sen jälkeen lääkäri arvioi lääkehoidon tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden sekä päättää tarvittaessa lääkitysmuutoksista. Mahdolliset korjaustoimenpiteet tehdään eritasoisilla lääkehoidon arvioinneilla.


Lääkehoidon moniammatillinen arviointi

Tarjoamme farmasian osaamista moniammatilliseen lääkehoidon arviointiin ja lääkehoidon kokonaisarviointiin helpottamaan lääkärin ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön moniammatillisessa tiimissä tekemää potilaan hoidon tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden arviointia. Farmasian ammattilainen arvioi lääkehoidon kokonaisuuden lääkityksen tarkistuksen sisällön mukaisesti huomioiden kliininen tilanteesi. Lääkehoidon arvioinnissa/kokonaisarvioinnissa huomioidaan:

  • käsitykset käytössä olevista lääkkeistä ja hoitoon sitoutuminen
  • potilaan vointi, nykyoireet ja -ongelmat, arjen sujuminen ja päivittäinen toimintakyky (mukaan lukien lääkkeiden ottamisen ongelmat)
  • mittaustulokset, kuten esimerkiksi verenpaine-, verensokerimittaukset, paino sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttö

Lääkehoidon arviointi tai kokonaisarviointi toteutetaan tiimissä, jolloin potilaan kokonaistilanne käydään läpi yhteisessä keskustelussa sairaanhoitajan ja lähihoitajan, farmasian ammattilaisen ja lääkärin kesken. Arvioinnin laajuus ja eri ammattilaisten osallistuminen ratkaistaan potilaskohtaisesti. Arviointi tehdään aina yhteistyössä potilaan ja/tai hänen omaisensa kanssa ja keskusteluun kutsutaan mahdollisuuksien mukaan myös potilas ja hänen omaisensa. Tavoitteena on se, että voit saada lääkehoidosta sinulle kokonaisuutena mahdollisimman suuren terveyshyödyn ja pienet haitat. Arvioinnissa huomioidaan myös lääkekustannukset ja lääkkeiden korvattavuuteen liittyvät asiat.

Lue lisää: Sosiaali- terveysministeriön, Kansaneläkelaitoksen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä laatima lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat opas


<<< Palvelut